For riders


Rejestracja - SX65

Licencja zawodnika:

Oświadczam, że (imię nazwisko zawodnika)
-bierze udział w zawodach Supercross King of Poland odbywających się 18.11.2017 w ERGO ARENIE Gdańsk/Sopot na moją odpowiedzialność,
- podopieczny spełnia wymogi dotyczące startu w klasie SX65, tzn. mieści się w przedziale wiekowym 8-12 lat (8 lat ukończone najpóźniej dzień przed zawodami),
- motocykl ma pojemność do 65cc, a wymiar kół wynosi maksymalnie 12–14 cali,
- zapoznałem/ałam się z trasą zawodów i jestem świadom/a zagrożeń wynikających z jeżdżenia po niej,
- nie będę wnosił/a, z tytułu zdarzeń losowych mogących mieć miejsce podczas trwania zawodów Supercross King of Poland, żadnych roszczeń do Organizatora;

Wyrażam zgodę na publikację materiałów audiowizualnych zarejestrowanych podczas zawodów Supercross King of Poland z udziałem podopiecznego w środkach masowego przekazu oraz materiałach Organizatora.